Психологія: лекції, семінари,
практичні, сценарії тренінгів

пошук по сайту
ось
Вхід

Продовження автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

ГоловнаДисертаціяПочаток АвторефератуПродовження Автореферату

У висновках викладено основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи, що полягають у теоретичному узагальненні та новому методологічному розв`язанні наукової проблеми міфологем як чинників формування традиційної картини світу людини, що виявляється в здійсненому психологічному аналізі сутності міфологем, зокрема міфологеми «доля». Проведений психологічний аналіз крім наукової новизни має прикладне значення для консультаційної діяльності практичних психологів, спрямованої на розв’язання екзистенційних проблем особистості.

 1. Традиційна картина світу людини є структурним утворенням її свідомості, має динамічний характер і відбиває уявлення про світ та ставлення до нього. Процес формування традиційної картини світу відбувається під впливом різноманітних чинників. Міфологеми, поряд з іншими чинниками, актуалізуючись у свідомості людини, сприймаються і переживаються нею впродовж життя як аксіологічні настановлення, інформаційно-проективні спонуки, орієнтири. Внаслідок цього, в процесі переосмислення сприйнятої інформації, коригується традиційна картина світу.
 2. Стверджується, зокрема, що міфологема «доля» є одним з базових компонентів традиційної картини світу людини. Вона виконує низку психологічних функцій: захисту від екзистенційних тривог (відчуття невизначеності, втрати життєвого сенсу, смерті, самотності), підтримки ілюзії «керованості життя», пояснення причин та закономірностей подій, раціоналізації, стабілізації, зменшення психічної напруги переживання відчуття провини та відповідальності, проектування майбутнього.
 3. Встановлено, що актуалізація міфологем у традиційній картині світу людини реалізовується трьома шляхами: перший передбачає, що з колективного несвідомого за допомогою умовного символу-знаку, інтеріоризованого людиною з навколишнього світу, актуалізується міфологема, яку, переживаючи індивідуально, вона вводить до структури традиційної картини світу; другий відбувається шляхом етнізації – у своїй життєдіяльності людина інтеріоризує сформовані суспільством міфологеми, які внаслідок переживання постають чинником її традиційної картини світу; останній передбачає, що міфологеми можуть з’являтися внаслідок самостійного переосмислення людиною законів та закономірностей існування світу, свого місця в ньому. Всі механізми актуалізації міфологем безпосередньо залежать від впливу фактору індивідуальності та суб’єктивності, що визначає процес сприйняття та втілюється в свідомості людини в різноманітних формах переживання.
 4. У дослідженні встановлено зв’язок міфологеми «доля» з архаїчними уявленнями людства. Зокрема, що в свідомості сучасної людини актуалізуються, як правило, міфологеми доби релігійного синтезу світоглядно-віросповідних вчень.
 5. Здійснене емпіричне дослідження доводить, що міфологема «доля» в свідомості людини має передусім об’єктивуюче-опредметнююче спрямування, що виражається в образах-символах успадкованих сучасною людиною через складні механізми етнокультурних трансакцій і традиціоналізуючі впливи.

Перспектива подальшого дослідження проблеми полягає в поглибленому психологічному аналізі архаїчного змісту буденної свідомості людини та в створенні на його засадах нових засобів психодіагностики.

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

а). Статті надруковані у виданнях, що включені до списку затвердженого ВАК України:

 1. Скуловатова О. В. До питання еволюції міфологемних конструктів в онтогенезі свідомості українського народу / О. В. Скуловатова // Наукові записки Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 27. – С. 211–219.
 2. Скуловатова О. В. Закономірності появи міфологем у картині світу людини / О. В. Скуловатова // Збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2005. – Т. VII. – Вип. 7. – С. 336–344.
 3. Скуловатова О. В. Феномен справедливості в картині світу українського народу / О. В. Скуловатова // Соціальна психологія. – К.: Укр. центр соц. менеджменту. – 2007. – № 3 (23). – С. 94–100.
 4. Скуловатова О. В. Дослідження психологічного змісту міфологеми «доля» в традиційній картині світу людини / О. В. Скуловатова // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С. Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007. – Том Х. – Вип. 2. – С. 484-493.

б). Статті у нефахових виданнях та тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Скуловатова О. В. Психологічні функції міфологеми «доля» та проблема приреченості майбутнього / О. В. Скуловатова // Сучасні виміри практичної психології. – Ніжин: Вид. НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – С. 36–40.
 2. Скуловатова О. В. Міфологема «доля» – невід’ємна складова історії творення української культури / О. В. Скуловатова // Духовна культура як домінанта українського життєтворення: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 грудня 2005 р. – К.: ДАКККіМ, 2005. – Ч. І. – С. 110–113.
 3. Скуловатова О. В. Міфологічна основа творення картини світу особистості / О. В. Скуловатова // Актуальні проблеми навчання і виховання людей з особливими потребами: зб. наук. праць за матеріалами IIX Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 трав. 2007 р., Вип. 3 (5). – К.: Вид. Ун-тет Україна, 2007. – С. 463–473.
 4. Скуловатова О. В. Методологія дослідження психологічного змісту міфологеми «доля» / О. В. Скуловатова // Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 19-20 лют. 2008 р. / За заг. ред. О. В. Петренка, О. М. Ічанської. – К.: НАУ, 2008. – С. 111–112.
 5. Скуловатова О. В. Психологічні функції міфу як константи життєвого простору людини / О. В. Скуловатова // Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 14–15 квіт. 2009 р. / За заг. ред. О. В. Петренка, О. М. Ічанської. – К.: НАУ, 2009. – С. 110-112.
 6. Скуловатова О. В. Психологічний сенс міфологеми «доля» традиційної картини світу людини / О. В. Скуловатова // Актуальні проблеми практичної психології: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. 23–24 квіт. 2009 р. Частина ІІ. – Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2009. – С. 393–407.

 

Анотація

Скуловатова О.В. Міфологеми як чинник формування традиційної картини світу людини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ. – 2009.

Дисертацію присвячено дослідженню міфологем традиційної картини світу людини. Здійснено історико-психологічний аналіз ґенези міфологеми «доля» як одного з базових чинників традиційної картини світу людини. У роботі науково обґрунтовано поняття «міфологема», запропоновано методику дослідження міфологем у рамках психосемантичної парадигми на основі методу асоціативного експерименту. Визначено, що традиційна картина світу людини є фактором детермінації поведінки і настанов, що об’єктивує світовідчуття та світорозуміння людини.

Сформульовані висновки містять нові теоретико-концептуальні положення про місце та значення міфологеми «доля» в структурі традиційної картини світу людини, про її психологічні функції та механізми актуалізації.

Ключові слова: міфологема «доля», традиційна картина світу, асоціативний експеримент, психологічні функції.

 

Аннотация

Скуловатова Е.В. Мифологемы как фактор формирования традиционной картины мира человека. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – общая психология, история психологии. – Институт психологии им. Г. С. Костюка АПН Украины. – Киев. – 2009.

Диссертация посвящена исследованию мифологем традиционной картины мира человека. Осуществлён историко-психологический анализ генезиса мифологемы «судьба» как одного из базовых факторов традиционной картины мира человека. В роботе научно обосновано понятие «мифологема», в рамках психосемантической парадигмы предложено методику исследования мифологем на основе метода ассоциативного эксперимента. Определено, что традиционная картина мира человека выступает фактором детерминации поведения и установок, объективирующим мироощущение и миропонимание человека.

Сформулированные выводы являются новыми теоретико-концептуальными положениями о месте и значении мифологемы «судьба» в структуре традиционной картины мира человека, о её психологических функциях и механизмах актуализации.

Ключевые слова: мифологема «судьба», традиционная картина мира, ассоциативный эксперимент, психологические функции.

 

Summary

Skulowatowa O. W. Mythologems as factor of forming of people’s traditional world view. – Manuscript.АН

Candidate’s thesis for psychological sciences, specialty 19.00.01 – general psychology, history of psychology. – G. Kostjuk Psychological Institute of the Ukrainian AotPS. – Kiev. – 2009.

The dissertation is dedicated to the research of mythologem in the structure of people’s traditional world view. In work is scientifically proved the concepts «mythologem», is developed the technique of mythologems’s research, is traced phylogenesis, features of the contents and the organization of the mythologem «destiny».

It is found out that the mythologem «destiny» is an integral part of people’s traditional world view of the modern person and more than usual influences its life and personal elections. It is established, that people’s traditional world view is based on a traditional world view which displays national experience and exists outside of the concrete subject. Being staticized in consciousness of the concrete individual it acts as formation which in the basis contains mythologems.

In the process of the empiric research has been found out that mythologems are myths designated in consciousness. They are the form of preservation of myths at a traditional level. In essence they are archtypes, sense-shapes of the cultures in which base manuals of people are incorporated, its values, norms of behaviour, outlook, mentality, knowledge and representation about the world. A person «chooses for actualization» from a variety of an irresponsible material those mythologems which answer her personal senses and interprets the elected material on the individual way which it is possible due to features of the mythologem material which contains in the context a lot of interpretations.

The basic functions of the mythologem «destiny» are determined: supports of illusion of management by life, protection from existential alarms (uncertainty, stupidity, death, loneliness), supports of illusion of the presence of the sense, the explaining function, the function of rationalization stabilizing, removal of sensation of fault and the responsibility, projective.  The mechanism of actualization of mythologems in a world view is found out, and is determined, that it occurs two ways: external and internal.

 On the basis of the analysis of the experimentally received graphic material connection of a mythologem «destiny» with the most ancient archaic representations of mankind is found out. By the way of the empiric analysis it was possible to find out, that primarily representation about destiny has appeared in an antenatal society and developing and becoming complicated the mythologem «destiny» has got various values, such as a particle of general welfare which is adjusted by public distribution, the way is allocated in life to each person, the man or the wife – «promised» to one another, an independent essence in the insult of the girl or the boy which has influence on human life, a projection of the future and later as internal essence of the person from which it is necessary to consult. The mythologem «destiny» is symbolized by a string, a towel, spinning-wheel, stars, bread (grain), a palm, lines on a palm, a cuckoo, a spider, a web. It is located in one semantic field with concepts: court, a verdict, time, distribution, connection. On the basis of the received data the table «Time stratification of ideology – religious sights, concerned with the mythologem «destiny» « has been created.

It has experimentally been confirmed: the mythologem «destiny» is the significant factor of a traditional world view of Ukrainian people though the majority of representatives of a modern society is conscious do not consider its determining factor of the life. In its basis lays dual opposition between hopelessness and freedom of a choice. It acts as specific experience of time.

Thus, the carried out research testifies for the benefit of importance of studying of a mythological material which contains in consciousness of the person.

Key words: a mythologem «destiny», a traditional world view, a associative experiment, psychological functions.

 

 

СКУЛОВАТОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

МІФОЛОГЕМИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЛЮДИНИ

Підп. до друку 01.09.2009.Формат 60х84/16. Папір письм.

Ризографія. Ум. друк.арк. 0,93. Ум. фарбо-відб. 1,05.

Обл.-вид.арк. 1,00.Тираж 100 прим. Зам. 705.

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19

...

Всі права захищено. Копіювання матеріалів дозволяється лише із вказанням авторства та посиланням на першоджерело.
Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz