Психологія: лекції, семінари,
практичні, сценарії тренінгів

пошук по сайту
ось
Вхід

Економічна психологія

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Лекція 8

Лекція 9

Лекція 10

Перелік літератури для самостійного читання

Підручники

Тестові завдання для опрацювання

Питання до іспиту

Система оцінювання

Вид роботи

Бали

1

Участь в конференціях, олімпіадах, виконання творчих робіт тощо

10

2

Ведення опорного конспекту лекцій

15

3

Складання та проведення власного тесту по лекційному матеріалу

5

4

Відповіді на семінарських заняттях.

60

5

Усний модульний контроль

10

6

Читання першоджерел (10 балів за першу книжку і по 5 за кожну наступну)

10

7

Всього

100

 

Форма роботи

Оцінка в балах

1

Відповідь на теоретичне питання

1-3

2

Відповідь з використанням додаткової літератури, першоджерел

2-4

3

Змістовне доповнення

1-2

4

Відповідь на проблемне запитання

1-2

5

Суттєве запитання до доповідача

1-2

6

Експрес-тестування

1-3

7

Підготовка самостійної роботи

1-4

 

Економічна психологія є міжгалузевою наукою, що виникла на стику економіки та психології. Предметом дослідження «Економічної психології» є - господарські відносини, що опираються на продуктивні сили й виробничі відносини суспільства та охоплюють сферу праці й керування, підприємництва, товарно-грошового обміну, розподілу й споживання і являють собою суб'єктивовану форму цих відносин і прав власності. Метою Економічної психології, як навчальної дисципліни - є вивчення теоретичних основ предмету та вироблення навичок психологічного аналізу економічних чинників. Економічну психологію, перш за все, цікавить, поведінковий зріз відносин людини та економічної дійсності.

Вивчаючи Економічну психологію студенти знайомляться з її об’єктом, предметом та методами; історією виникнення та розвитку; її місцем в системі наук; проблемою вивчення когнітивної сфери економічної поведінки. Вони вивчають психологічні основи прийняття економічного рішення, проблеми вибору та розрахунку, ризику, психологічниї затрат економічного рішення. Всі ці питання розглядаються в контексті соціально-економічних змін в Україні.

Майбутні психологи також вивчають основні завдання та методи роботи практичного психолога в різних сферах економічної діяльності.

Економічна психологія цікавиться проблемами впливу емоцій на поведінку людини в економічній сфері. Це висвітлюється в наступних розділах: модальність (знак) емоцій та інтенсивність емоцій; зміст емоцій; емоційний споживчий вибір; мотиваційно-вольовий компонент поведінки, причини невизначеності й непередбачуваності економічної поведінки.

Окремий напрям досліджень в сфері економічної психології складає вивчення проблеми управління ризиками, цікавості до цінних паперів, календарних коливань курсу цінних паперів, впливу різних джерел інформації на поведінку на біржі, загальних психологічних закономірностей поведінки на біржі, психологічного портрету брокера валютної біржі, психологічного аспекту існування фондових ринків в Інтернеті, біржових торгів як форми психологічної гри, психологічної проблеми управління ризиками, загально-психологічних закономірностей поведінки на біржі, економічної психологія сприйняття доходів та заощаджень, економіко-психологічних факторів функціонування фінансових ринків, біржової поведінки людей на ринку цінних паперів, економіко-психологічних проблем сприйняття населенням податкової політики й оподатковування та психологічних проблем сприйняття населенням економічної кризи в країні.

Цікавим та перспективним розділом Економічної психологї є вивчення грошей як об'єкту психологічних досліджень. А зокрема, дослідження внеску психології у вивчення феномена грошей; макроекономічні дослідження психологічного аспекту грошей; встановлення типів акцентуацій характеру особистості в контексті використання грошей; факторів, що впливають на ставлення до грошей; настанов що до грошей та їхньої структури; ставлення до грошей у різних соціальних групах; сприйняття цінності грошей; вплив грошей на формування особистості; грошову поведінку дітей і підлітків у сфері споживання; значення грошей для повсякденного життя; вплив грошей на психологічне здоров’я. В останній час в економічній психології активно розробляються методи вивчення монетарних стосунків.

Окремий блок проблем Економічної психології становить психологія заощаджень та проблема ставлення особистості до власності.

Поведінка споживача є одним з напрямів вивчення Економічної психології. В контексті цього розглядають фактори споживчого вибору, типові ефекти споживацької поведінки, моделі вибіркової поведінки споживача, вплив особистісного фактору на споживчий вибір, основні напрямки в дослідженнях ринку споживання, психологічні параметри товару, психологічні передумови прийняття рішення про покупку та вивчають типології споживачів і моделі вибіркової споживчої поведінки (Модель Андріасина, модель Нікосіа, модель Ховарда-Шеса).

Одним з цікавих та перспективних напрямів розвитку досліджень в сфері Економічної психології є вивчення психології підприємніцтва, а саме психологічних передумов його розвитку, етики та ідеології підприємництва, «образу» підприємця, поведінки людини в економіці і її очікувань, іміджу підприємця як соціально-психологічного явища, психологічних особливостей підприємництва як виду економічної діяльності, психологічного портрету підприємця, підприємливості та парапідприємливості, психологічних особливостей молодого підприємця, порівняльної психологічної характеристики підприємця та менеджера, особистості в економіці, характеру взаємин з партнерами в підприємницькій діяльності, соціально-психологічних факторів ділової активності підприємців й успішності підприємницької діяльності, вивчення професійно-важливих якостей підприємця, методів діагностики професійних якостей та шляхів компенсації професійних якостей, мотивів вибору підприємницької діяльності, ставлення до ризику, конкуренції й невдач та  досліджень підприємницької діяльності й підприємців в вітчизняної й закордонної економічної психології.

Для студентів-психологів в цьому контексті є важливим вивчення розділу присвяченого психологічному консультуванню в сфері бізнесу.

Економічну психологію, поряд з іншими розділами психології, цікавить спілкування, його сутність, функції, сторони, види, форми, бар'єри та способи психологічного захисту в діловій сфері і психологічні запоруки успішної реалізації процесу ухвалення рішення та підписання угоди.

 Самостійним розділом Економічної психології є психологічні аспекти виробничого процесу, зокрема стандартизація виробництва і її вплив на психологічний стан працівників, психологічний аспект проблеми оплати праці, матеріальне стимулювання праці як засіб впливу на персонал, основні методи дисциплінарного впливу, засоби та методи контролю персоналу на підприємстві, значимі стимули праці, психологічний аспект навчання персоналу, психологічні детермінанти ціноутворення на робочу силу в умовах конкуренції, психологічні механізми регулювання трудової поведінки персоналу, вплив соціокультурних чинників на психологію стосунків в тріаді: працівник, працедавець, держава. Психологічний портрет східного, західного і вітчизняного працівника, економіко-психологічні проблеми організації управління підприємством у ринкових умовах господарювання, лінійна організаційна структура підприємства, функціональна організаційна структура підприємства, лінійно-функціональна організаційна структура підприємства, психологічні методи стимулювання особистісного розвитку персоналу, економічна психологія суб'єктів відносин на ринку праці.

 Питання вибору професії та задоволеності працею складає останній блок проблем з якими ознайомлюються студенти вивчаючи Економічну психологію. В контексті цього, вони розглядають проблеми соціалізації в організації, задоволеності працею,  планування кар’єри, основних стадій та етапів індивідуальної кар’єри, проблему адаптації співробітників в організації, мотивацію до праці та сучасні розробки в сфері мотивування персоналу, методи діагностики задоволеності професійною діяльністю, проблему самореалізації особистості в трудовій діяльності, працю та дозвілля в родині, проблему задоволеності економічним добробутом ставлення до праці й дозвілля.

Економічна психологія не лишає без уваги психологічний аспект підбору керівних кадрів (методи та прийоми, що використовуються для оцінки претендентів на посаду, етапи процесу добору (найму) кадрів, процедура прийому персоналу на роботу, принципи підбору керівних кадрів) та їхньої оцінки (особливості створення експертної комісії, метод тестування для оцінки керівних кадрів, конус кар’єри Едгара Шейна).

...

Всі права захищено. Копіювання матеріалів дозволяється лише із вказанням авторства та посиланням на першоджерело.
Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz